Soutěžní týmy 2022

Vítězné projekty:


Zvláštní cena poroty:


Další projekty, které se zúčastnily českého finále soutěže:


Další letošní projekty:


Vítězné projekty:

1. místo: Systém zpracování bioodpadu v Praze

Členové týmu: Jitka Vlčinská, Kateřina Faltýnková, Kateřina Fantová, Barbora Aradská (FF, PřF UK)


Anotace: Co může člověk žijící v Praze dělat s bioodpadem, který vyprodukuje (kromě toho, že ho vyhodí do směsného odpadu)? Tato otázka nám připadala naléhavá, protože jsme se s ní osobně setkali už dříve - a zjistili jsme, že je složitější, než jsme čekali. Rozhodně složitější než třídění jiných druhů odpadu. Bio tvoří až 60 % komunálního odpadu, kde působí jen problémy, zatímco by se dalo přeměnit na cenný produkt - kompost. Proto jsme se rozhodli prozkoumat všechny možnosti, které domácnosti (tedy ne firmy) mají. Chceme také zkoumat překážky, motivaci a skutečné využití bioodpadu.


Materiály k projektu:

Systémové mapyPsaná analýzaBibliografiePrezentace pro finálový večer


2. místo: Anti-aging průmysl

Členové týmu: Oldřich Čepelka, Michaela Honelová, Kateřina Beji Sedláčková, Lucie Vidovićová (FHS UK)


Anotace: Stárnutí je největší výdobytek humanity: stárneme, protože neumíráme předčasně. Přesto stále není přijímáno jako něco, na co se "těšíme". Důvodem je především nízká úroveň zdraví, ale zároveň i sociální stigma stáří a jeho vizuality. Být starý nebo i jen "vypadat staře", je zdrojem genderovaných znevýhodnění. Anti-aging je zastřešující pojem pro systém s řadou aktérů, cílů a úrovní, které se snaží stárnutí zpomalit, zastavit, zvrátit, anebo alespoň zamaskovat. Mapou upozorňujeme na sociální nerovnosti zabudované v tom, jak a komu antiageing nabízí svá řešení, a hledáme neuralgické body, ve kterých jsou (především ženská) těla disciplinována a stárnutí zůstává jako životní program pro chudé.


Materiály k projektu:

Systémové mapyPsaná analýzaBibliografiePrezentace pro finálový večer


3. místo: Systémový rasizmus voči romskej menšině na Slovensku

Členové týmu: Tatiana Gaborová, Kateřina Kozlíková, Lucia Žídeková, Laura Priatková (FSV UK)


Anotace: Rómska menšina, tvoriaca zhruba 8% slovenskej populácie, sa v 21. storočí vo vyspelej, demokratickej krajine stretáva s hlboko zakoreneným inštitucionálnym rasizmom na dennej báze. Rómovia žijúci na Slovensku obvykle bývajú v budovách v zlom technickom a hygienickom stave na perifériách miest, niekedy dokonca bez vody či bez elektriny. Rómske deti majú výrazne sťažený prístup k vzdelávaniu, čo spôsobuje, že približne 23% z nich neplní povinnú školskú dochádzku (2011, FRA). A toto je len niekoľko z množstva príkladov, ktoré demonštrujú podmienky života v diskriminácii. Inštitucionálny rasizmus sa priamo dotýka v princípe každej oblasti života – od zdravotníctva, cez pracovné príležitosti, až po policajné represie. Fakt, že sa toto všetko sa odohráva vo vyspelej zemi Európskej Únie, považujeme za jeden z najväčších kultúrnych a sociálnych problémov miestneho systému.


Materiály k projektu:

Systémové mapyPsaná analýzaBibliografie — Prezentace pro finálový večer


Zvláštní cena poroty:

Diskriminace osob na základě nadváhy a obezity v ČR

Členové týmu: Petra Pilcova (FF UK)


Anotace: Diskriminace osob, které mají nadváhu nebo jsou obézní je jedna z mála forem diskriminace, která je ve společnosti ještě tolerována, dokonce i podporována. Studie z USA ukazují, že tato diskriminace je stále přítomna. Dokonce v USA existuje organizace pro podporu práv těchto lidí. Samozřejmě, že nadváha a obezita nejsou zdravé, ale tyto osoby jsou v první řadě lidé a mají stejná práva jako ostatní. Tedy i právo na to nebýt diskriminován z jakéhokoliv důvodu. Čím dál více se objevují případy, kdy u dané osoby vedla tato diskriminace k poruše příjmu potravy. Cílem projektu je pokukázat na to, že tato diskriminace vůbec existuje a šířit o ní osvětu.


Materiály k projektu:

Systémové mapyPsaná analýzaBibliografiePrezentace pro finálový večer


Další projekty, které se zúčastnily českého finále soutěže:

Domácí násilí v České republice

Členové týmu: Ludmila Rašková, Viktorie Vondráčková, Sabina Landovská, Eliška Lipková, Nela Kozáková, Veronika Králová (FF, FSV, PF UK)


Anotace: Domácí násilí patří v České republice, společně s problematikou rovnosti pohlaví, mezi stále opomíjená témata. Devět z dleseti obětí domácího násilí v ČR neoznámí trestný čin, který je na nich spáchán, policii. Dostupnost specializovaných sociálních služeb a azylových domů pro oběti domácího násilí je v ČR velmi nízká. Velkou část těchto míst pomoci proto pokrývají zejména neziskové organizace, nikoliv státní správa. Náš tým by se rád podílel na zmapování míst v systému, jež jsou u nás nefunkční.


Materiály k projektu:

Systémové mapyPsaná analýzaBibliografie — Prezentace pro finálový večer


Duševní well-being českých středoškoláků

Členové týmu: Lucie Lemonová, František Novotný, Juliána Handzelová (FSV UK)


Anotace: V souvislosti s pandemií covid-19 a s ní spojenými omezeními, která zasahují do několika oblastí soukromého i veřejného života, vzrostl výskyt duševních onemocnění v populaci České republiky na téměř 30 %. Během pandemie trpělo špatným duševním zdravím téměř 20 % respondentů, což je přibližně trojnásobek úrovně před pandemií (6 %). Jednou z nejvíce postižených skupin byli studenti s prevalencí 36 %. Chceme se podrobněji zabývat okolnostmi, které ovlivňují duševní zdraví středoškoláků, ať už pozitivně, nebo negativně a jak na to reagovala (pokud vůbec) daná střední škola.


Materiály k projektu:

Systémové mapyPsaná analýzaBibliografiePrezentace pro finálový večer


Znásilnění v ČR

Členové týmu: Lucie Heráčková, Viktorie Housová (FF UK)


Anotace: V roce 2021 zasáhlo Českou republiku několik mediálních kauz týkajících se znásilnění, které výrazně ovlivnily společenský diskurz této problematiky. Dříve byla česká společnost k těmto případům skeptická a přistupovala k těmto otázkám zdrženlivě. Tento postoj se však pomalu mění, proto považujeme za důležité se na tuto problematiku zaměřit a řešit ji na systémové úrovni.


Materiály k projektu:

Systémové mapyPsaná analýzaBibliografiePrezentace pro finálový večer


Další letošní projekty:

Deinstitucionalizace psychiatrické péče v České republice

Členové týmu: Ivana Rozlílková, Martin Zelinka, Eliška Vlčinská, Alžběta Falátková (FHS, MFF UK)


Anotace: Po dlouhé době strávené v psychiatrické instituci se mnoho lidí potýká s různými problémy při následném návratu do běžného života. Cílem našeho mapování systému je zjistit, proč se tak děje. To nám umožní navrhnout, jak by se dalo tomuto jevu zamezit a jaké úpravy systému by nejúčiněji usnadnily začlenění psychiatrických klientů do běžného života.


Integrace Romů do společnosti v České republice

Členové týmu: Martin Kanaloš (FHS UK)


Anotace: Projekt se bude zabývat integrací Romů do společnosti v České republice. Romové je jedna z nejpočetnějších etnických menšin v České republice. Přesto se stále nedaří zařadit Romy do společnosti. Romové postrádají vzdělání, práci a sociální kontakt s většinovou společností. Proč je tomu tak? Tím se projekt bude zabývat a nabídne možná řešení problému.


Zkoumání pojetí sexu mezi dětmi a mladistvými v ČR: jeho podoba, příčiny a dopady

Členové týmu: Alžběta Lacková (HTF UK)


Anotace: Nejnovější výzkumy nám říkají, že sexuální výchova v České republice postrádá pravděpodobně nejdůležitější témata týkající se partnerského a sexuálního života - zneužívání moci, domácí násilí a konsent (nebo spíše jeho nedostatek). Proč se jimi nezabýváme? Kde leží jádro genderové nerovnost a kultury, která ji dovoluje? A lze to systematicky změnit? Rodiče přeci nebudou učit své děti něco, co se sami nikdy nenaučili - jak tedy zasáhnout? Na tyto otázky se budu snažit pomocí systémového myšlení odpovědět. Protože hluboce vnímám potřebu prolomit kruh nezdravého pohledu na sexuální život (nejen) v téhle zemi, který se rodí v našich hlavách již v dětském věku.Poslední změna: 27. duben 2022 13:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Aktivity spojené se soutěží Map the System probíhají v Kampusu Hybernská


Adresa

Hybernská 4

110 00 Praha 1

Web: www.kampushybernska.cz

E-mail:


Jak k nám