Soutěžní týmy 2023

Vítězné projekty:


Další projekty, které se zúčastnily českého finále soutěže:


Vítězné projekty

1. místo a cena publika: Trauma a porod v ČR

Členové týmu: Johana Kužílková (PřF UK), Johana Němečková (FF UK), Barbora Mudrová (FF UK), Ema Dvořáková (FZS UPCE), Dominiqe Hádek (Glossa s.r.o.)


Anotace: Porod. Všichni se na svět narodíme. České porodnictví vykazuje v celosvětovém měřítku velmi dobré výsledky. Zároveň až třetina žen popisuje svou zkušenost z porodu jako traumatizující. V českém kontextu téma porodu vyvolává silné emoce a polarizovanou debatu. Cílem naší práce je mapovat tuto oblasti = systém péče během porodu (a v období s ním bezprostředně spojeném). Objeví se témata medikalizace, autority, viny, nerovnoměrné péče, institucionálního násilí a eliminace rizik.


Přečtěte si příběh tématu.


Materiály k projektu:

Systémové mapy — Psaná analýza — Bibliografie — Prezentace pro finálový večer 


2. místo: Stagnace eurointegrace Albánie 

Členové týmu: Dmytro Erdeli (FF)


Anotace: Cílem projektu je analýza vztahů dvou nerovnocenných politicko-společenských systémů: Albánie a Evropská unie. Důraz je kladen na problematiku vstupu Albánie do Evropské unie. Především se rozebírá charakteristika albánské společnosti a politické reprezentace, jako iniciativní strany. Za druhé, analyzuje se základní struktura a motivace Evropské unie, jako přijímající strany. Syntézou je střetnutí těchto dvou systémů v otázce integrace, a to ve všech aspektech: v politických, sociálně-ekonomických a kulturních. Stagnace daného procesu, její příčiny a důsledky jsou problémy, které se projekt snaží řešit. Jedním ze specifik práce je používání historického kontextem. Historizace je pokusem zabránit krizi a návratu Balkánu do stavu „powder keg of Europe“. 


Přečtěte si příběh tématu.


Materiály k projektu:

Systémové mapy — Psaná analýza — Bibliografie — Prezentace pro finálový večer 


3. místo: Nárůst obezity v ČR 

Členové týmu: Barbora Bryndová (PřF), Andrea Rychnová (PřF), Anežka Hálová (ETF), Vendula Kamlerová (FF), MUDr. Eliška Selinger (3.LF)


Anotace: Obezita je jedním z nejrozšířenějších civilizačních onemocnění nejen v České republice ale i ve světě. Podle dat z roku 2019 trpí 39 % Čechů nadváhou a 19 % obezitou. Zvyšující se podíl obezity a nadváhy se navíc projevuje už v dřívějším věku, včetně dětského. Trend byl podpořen i průběhem pandemie onemocnění covid-19. Množství pohybu neodpovídající kalorickému příjmu, třeba v důsledku sedavého zaměstnání, je jen jeden z aspektů, které přispívají ke stoupajícímu počtu lidí s obezitou. Druhým, možná ještě významnějším faktorem, je nevyvážená strava s nábytkem energie, cukru a nasycených tuků, často i kvůli konzumaci velkého množství vysoce průmyslově zpracovaných potravin. V záplavě marketingových tahů i snadné dostupnosti je pro nás těžké odolat lákadlům potravin vytvořených na míru našich chuťových buněk. Nízká informovanost o našem vlastním těle, nedostatečné individuální uvědomění, stejně jako absence širší společenské podpory jsou další faktory, které přispívají k nárůstu počtu lidí trpících obezitou.

Zmapováním systému obezity v české společnosti se snažíme poukázat na možnou vzrůstající zátěž zdravotního systému a identifikovat možné cesty ke zlepšení zdravotního stavu celé populace.


Přečtěte si příběh tématu.


Materiály k projektu:

Doplníme.


Další projekty, které se zúčastnily českého finále soutěže:

Jaké jsou překážky vstupu do vědy a výzkumu?

Členové týmu: Andrea Škopková (PF), Luděk Knorr (KTF), Yuliia Mohylda (PF)


Anotace: Projekt Open Science si klade za cíl zmapovat systém vstupu do vědy a výzkumu a situaci juniorních vědců (tj. vědců na začátku kariéry). Chceme se zaměřit na zkoumání přínosnosti průběhu doktorského studia pro další kariéru a odhalit funkční i nefunkční části tohoto systému. Podstatná pro nás budou zjištění týkající se motivace studentů, spokojenosti s průběhem studia, ale i sdílení komplikací, se kterými se setkali či setkávají. Stejně tak ale chceme vyslechnout zkušenosti školitelů a pracovníků akademických pracovišť podporujících kariérní rozvoj studentů a juniorních vědců. Výsledkem by mělo být poodkrytí systému, který je klíčový pro udržitelnost vzdělávacího procesu a inovační kapitál celé společnosti.


Přečtěte si příběh tématu.


Materiály k projektu:

Systémové mapy— Psaná analýza — Bibliografie — Prezentace pro finálový večer 


Rozpor mezi globální tvorbou ekologické zátěže a jejími lokálními dopady 

Členové týmu: Martin Žežulka (PřF) 


Anotace: Sociokonomická realita je v současné době utvářena entitami suprastátního významu, tzv. globálními produkčními sítěmi. Jediný klik v internetovém obchodě spouští řetězec logistických povelů a operací dávajících dohromady výrobky a produkty pocházející z různých částí světa. Nízké dopravní náklady a progresivní informační technologie umožňují provádět tyto operace velmi efektivně. Výsledkem je norma materiálního blahobytu vyplývající také z nebývale pestrých možností individuální spotřeby. Zdánlivě nekonečné konzumní možnosti spotřebitelů a rozšiřování a zrychlování sféry cirkulace kapitálu a straně firem však narážejí na limity definované stavem planetárního životního prostředí. Emise z lodí, letadel a kamionů přispívají k posilování skleníkového efektu, ohřívání planety a akcelerující situaci globální klimatické krize činící ve svých tragických důsledcích řadu regionů dnes již neobyvatelných. Do hry se tím opět dostává logistika, avšak nejen v roli jednoho z hlavních faktorů organizace globálních produkčních sítí, ale také jako spolurozhodujícího činitele negativních efektů spjatých s globální klimatickou krizí. Kořen problému tak není možné hledat na úrovni států, ale na úrovni globální. Tam je však také nutné zasáhnout, případně alespoň nabídnout alternativu. V našem projektu se globální produkční sítě zároveň stávají nástrojem využívajícím odpovědně nasměrovanou kupní sílu obyvatel světových spotřebních center ke kompenzaci nejhorších regionálních dopadů klimatické krize. 


Přečtěte si příběh tématu.


Materiály k projektu:

Doplníme.


Poslední změna: 5. květen 2023 18:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Aktivity spojené se soutěží Map the System probíhají v Kampusu Hybernská


Adresa

Hybernská 4

110 00 Praha 1

Web: www.kampushybernska.cz

E-mail:


Jak k nám