Soutěžní výstupy

Soutěžící odevzdají k posouzení 3 výstupy


Výstupy soutěžící prezentují ve vizuální a písemné formě, nakonec si připraví ústní prezentaci.Písemné a vizuální výstupy

Soutěžící odevzdají 3 výstupy, které budou hodnoceny podle soutěžních kritérií uvedených níže.


1. Mapa systému

V rámci tohoto výstupu účastníci svá zjištění prezentují vizuálně, formou mapy systému. Soutěžící musí prokázat nejen význam a složitost zvoleného společenského nebo environmentálního problému, ale také prezentovat informace způsobem, který bude poutavý a srozumitelný i pro širší publikum.


Ačkoli se od účastníků neočekává, že zmapují všechny složky daného systému, předpokládá se, že překročí rámec map sítě, map aktérů nebo map zainteresovaných stran. Své úsilí by měli zaměřit pouze na ty složky, které jsou v daném kontextu relevantní a jež je nezbytné zdůraznit pro pochopení stávající podoby systému – tedy prvky, které jsou nezbytné pro vysvětlení současného stavu systému, a to včetně základních bodů nezbytných pro jeho transformaci. Jde o to, aby byl výzkum srozumitelný a informativní i pro širší publikum a aby lidé na jeho základě pochopili význam a složitost zvoleného problému.


Vizuální provedení by mělo zobrazovat, jak jednotlivé části systému vzájemně působí na vytváření problému. Mělo by jasně zobrazovat vztahy mezi jednotlivými částmi systému. Mělo by zobrazovat, jakým způsobem vede působení těchto vztahů ke vzniku daného problému. Například jak vzájemné působení ovlivňuje zpětnovazební smyčky.


Formát výstupu:

  • preferována je mapa systému v softwaru Kumu, studenti však mohou odevzdat mapu (mapy) systému i na jiných vizuálních platformách, například PowerPoint, Prezi, PDF, infografika nebo webová stránka.


2. Shrnutí výzkumu

Jako druhý výstup musí účastníci k mapě systému připojit také písemné shrnutí výzkumných zjištění. Účelem je poskytnout popisné doplnění k mapě systému, které by mělo obsahovat klíčové poznatky a zkušenosti získané při analýze systému a rešerši problému.


Formát výstupu:

  • soubor ve formátu .pdf nebo word (.doc nebo .docx), maximálně 3 000 slov bez poznámek pod čarou.


3. Podrobná bibliografie a zdroje

Za třetí musí účastníci přiložit podrobnou bibliografii, v níž uvedou zdroje zpracované v rámci výzkumu. Měla by zahrnovat různorodé zdroje a materiály, od akademických textů a článků až po úvodníky a vlastní rozhovory. Je-li to možné, účastníci by měli uvést i příslušné odkazy, aby měl čtenář přístup ke zdroji a aby tak účastníci podpořili bádání dalších zájemců o dané téma.


Formát výstupu:

  • soubor ve formátu .pdf nebo word (.doc nebo .docx)


Ústní prezentace

Kromě písemných podkladů připraví týmy také ústní prezentaci pro závěrečnou akci ročníku Map the Systém na Univerzitě Karlově.


  • Týmy, které se účastní globálního finále v Oxfordu, si musí připravit 10minutovou prezentaci.

  • Týmy, které se účastní českého finále na Univerzitě Karlově připravují 7minutovou prezentaci.


Týmy budou prezentovat své výsledky před porotou. Účastníci budou mít příležitost stručně představit kontextuální rámec zvoleného problému optikou systémového myšlení a zdůraznit nejdůležitější aspekty provedené systémové analýzy. Musí prokázat, že rozumí širšímu systému, v němž jejich problém existuje: jaké jsou hlavní příčiny problému a které prvky mohou být nezbytné pro transformaci?


Od účastníků nepožadujeme předložení řešení, ale spíše prokázání pochopení současného stavu zvoleného problému. Účastníci by také měli být schopni prezentovat nový pohled na identifikovaný problém, který odráží systémové myšlení: veškeré předpoklady, systémové vzorce, souvislosti, mezery a potenciální páky změny vyplývající ze systémové analýzy.


Ústní prezentace se nejvíce podobá soutěžím, v nichž start-upisté usilují o podporu investorů, nicméně pouze v tom, že i zde účastníci vyprávějí určitý příběh. Nejde ani tak o to přesvědčit porotce, jako spíše o to zapůsobit na ně hloubkou výzkumu, vlastním bádáním a schopností vnímat souvislosti, slepá místa i potenciální páky.


Poslední změna: 25. březen 2022 13:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Aktivity spojené se soutěží Map the System probíhají v Kampusu Hybernská


Adresa

Hybernská 4

110 00 Praha 1

Web: www.kampushybernska.cz

E-mail:


Jak k nám