Kritéria soutěže Map the System

Pohlídejte si hodnotící kritéria soutěže


Soutěžní výstupy, které týmy odevzdají budou bodované na základě hodnotících kritérií.1. Využití systémového myšlení

Hodnotí se porozumění a využití příslušných nástrojů a konceptů systémového myšlení v rámci výzkumu, mapování a popisu systému s cílem předložit ucelené pojetí komplexního problému. To zahrnuje identifikování vzájemných vazeb, vztahů, vzorců, událostí a chování, které problém vytvářejí.


2. Porozumění problému

Hodnotí se pochopení problému, hlavních příčin, symptomů a vylíčení toho, co k současnému stavu přispívá. To zahrnuje identifikování klíčových aktérů, kterých se problém týká (přímo i nepřímo) a vztahů mezi nimi, mocenské dynamiky mezi těmi, kterých se problém týká, těmi, kteří k problému přispívají, a těmi, kteří mají největší moc něco změnit.


3. Pochopení stávajících řešení

Hodnotí se porozumění stávajícím snahám o řešení problému (jak na místní, tak na globální úrovni), jakož i zkoumání vazeb mezi nimi. Může se jednat o podnikatelská, vládní, nezisková nebo okrajově související řešení.


4. Identifikování pák změny a možností intervence

Hodnotí se, jak se podařilo identifikovat potenciální pákové body, od kterých se mohou odvíjet změny v systému, a nápady na to, co chybí a co může mít pozitivní dopad na změnu. Může jít o vylepšení současného řešení, návrhy zlepšení činností orgánů státní správy, podniků, neziskových organizací, výzkumných pracovníků a dalších subjektů nebo o nové iniciativy. Nápady by měly vycházet ze zkušeností získaných při realizaci řešení v jiných oblastech nebo řešení potenciálních okrajových problémů, oblastí zájmu, které se zdají být přehlíženy, nebo modelů systémových změn, které nebyly pro řešení zvoleného problému využity.


Formulovaná doporučení by měla přinášet změnu systému, a to prostřednictvím návrhu možnosti intervence (nebo dvou či tří doplňujících se intervencí). Mějte prosím na paměti, že navrhovaným „řešením“ může být jakákoli páka v systému s tržní/intervenční příležitostí; nemusí se jednat o konkrétní produkt.


5. Klíčové postřehy a získané zkušenosti

Hodnotí se, zdali se podařilo identifikovat zkušenosti získané při analýze systému a poznatků získaných během výzkumu. Sdílené zkušenosti jsou velmi cenné, jdou k jádru problému a zahrnují sebereflexi vztahující se ke všem testovaným předpokladům nebo ke změně názorů, která svědčí o významu zkušenosti. Identifikované poznatky by měly být zasvěcené, srozumitelné pro širší publikum a měly by představovat možná akční východiska pro všechny, kteří v dané oblasti působí.


Stáhněte si kompletní přehled hodnotících kritérií a bodováníPoslední změna: 23. březen 2022 15:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

Aktivity spojené se soutěží Map the System probíhají v Kampusu Hybernská


Adresa

Hybernská 4

110 00 Praha 1

Web: www.kampushybernska.cz

E-mail:


Jak k nám